1 item tagged "دود و حرارت"

  • دتکتور متعارف SD3 مدل MCY2-S95

    دتکتور ترکیبی دود و حرارت متعارف SD3

    دریافت کاتالوگ

    دتکتور ترکیبی تشخیص دود و حرارت متعارف مدلMCY2+S95  محصول کمپانیSD3  فرانسهدارای یک خروجی چراغ ریموت و مطابق با استانداردEN54  می باشد. سازگاری کامل جهت نصب روی زون های کنترل پنلرا دارا می باشد.

EasyTagCloud v2.8