شما اینجا هستید: خانه سازمان NFPA

استاندارد nfpA

سازمان NFPA

NFPA انجمن ملی آتشنشانی امریکا American National Fire Protection Association می باشد. NFPA استانداردها و اسنادی را جهت ایمنی در مقابل آتش وضع و منتشر می کند. در مقایسه با سایر سازمانهای مشابه، NFPA و استانداردهایش ارجحیت دارند و تمام سازمانهای مشابه نیز به استانداردهای آن احترام می گذارند و به عنوان یک مرجع می شناسند. اغلب سازندگان به دو دلیل زیر سعی می کنند از استانداردهایNFPA تبعیت نمایند:

الف) استانداردNFPA قابل احترام ترین و سختگیرانه ترین استاندارد جهان می باشد.

ب) از آنجا که همه سازندگان تجهیزات از این استاندارد تبعیت می کنند، در صورت ساخت تجهیزات مطابق با این استاندارد هیچگونه عدم انطباقی در کارکرد تجهیزات بوجود نمی آید.